Một số tổ chức, bên thứ ba độc lập sẽ chứng nhận tín chỉ carbon dựa trên các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Một số tiêu chuẩn nổi tiếng bao gồm:

  • Tiêu chuẩn carbon được thẩm định (VCS)
  • Tiêu chuẩn vàng (GS)
  • Dự trữ Hành động Khí hậu (CAR)
  • Cơ chế phát triển sạch (CDM)

Các tiêu chuẩn này đảm bảo độ tin cậy và tính minh bạch trong thị trường carbon tự nguyện bằng cách thiết lập các phương pháp phát triển dự án, đo lường, xác minh và cấp tín chỉ.