Kết nối

Các ETS được quản lý độc lập có thể quyết định ký kết các thỏa thuận cho phép các doanh nghiệp được quản lý từ mỗi ETS tương tác với nhau. Hai hoặc nhiều ETS làm như vậy được gọi là 'được kết nối'. Thông thường, những thỏa thuận như vậy buộc các doanh nghiệp phải tuân theo một bộ yêu cầu ETS chung và có thể cho phép các doanh nghiệp từ mỗi ETS trao đổi và sử dụng các hạn ngạch và/hoặc tín chỉ bù trừ. Trước khi việc kết nối có thể xảy ra, các quản trị viên được khuyến nghị nên đảm bảo rằng kết nối được đề xuất phù hợp với lợi ích của cả hai ETS và các bên liên quan tương ứng của chúng. Hơn nữa, các điều khoản mô tả cụ thể cách mà các khu vực sẽ hủy kết nối cũng cần được xác định để đảm bảo rằng quyết định rút lui của một khu vực pháp lý không gây ra tổn hại quá mức cho một trong các ETS đã kết nối trước đó.

Thông qua việc liên kết, các hệ thống khác nhau tạo ra kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau. Các hệ thống liên kết trực tiếp nếu hạn ngạch phát thải của một chương trình này có thể được giao nộp trong một chương trình khác. Điều này có thể được thực hiện một cách song phương khi các hạn ngạch của cả hai hệ thống có thể được sử dụng ở một trong hai hệ thống hoặc đơn phương nếu đây chỉ là trường hợp trong một hệ thống. Các hệ thống cũng có thể liên kết một cách gián tiếp, chẳng hạn như thông qua việc chấp nhận chung một tiêu chuẩn bù trừ (chẳng hạn như CDM). Kết nối mang lại lợi ích tiềm năng nhất nếu các hệ thống khác nhau có các lựa chọn giảm nhẹ khác nhau và do đó mức giá cũng khác nhau. Liên kết đầy đủ tạo ra một mức giá carbon đơn nhất trong tất cả các hệ thống tham gia và cung cấp các phương án giảm nhẹ rẻ nhất cho tất cả những người tham gia hệ thống liên kết. Trong khi giá hạn ngạch sẽ tăng trong hệ thống không liên kết, vốn đã rẻ hơn từ trước, việc liên kết sẽ làm tăng nhu cầu để đảm bảo các phương án giảm thiểu hiệu quả hơn được khai thác. Một thị trường lớn hơn cũng sẽ có xu hướng thanh khoản cao hơn, điều này có thể làm tăng khả năng phục hồi trước sự thao túng và các cú sốc bên ngoài.

Mặc dù một hệ thống liên kết lớn hơn sẽ có thể tận dụng nhiều lựa chọn giảm thiểu hơn, nhưng tất cả các yếu tố thiết kế cũng như các yếu tố khác như các quyết định chính trị và sự phát triển kinh tế ở mọi khu vực pháp lý đều trở thành các biến số trong thị trường lớn hơn. Do đó, việc đảm bảo tính tương thích của các tính năng thiết kế trên các hệ thống là rất quan trọng. Các tiêu chuẩn giám sát, báo cáo và thẩm định để đảm bảo rằng “một tấn là một tấn” là điều kiện tiên quyết then chốt cho một thị trường chung. Các vấn đề quan trọng khác bao gồm việc sử dụng các tín chỉ bù trừ và cái gọi là van an toàn (ví dụ: giá trần/sàn) để điều chỉnh giá hạn ngạch. Những khác biệt liên quan đến các đặc điểm thiết kế khác, chẳng hạn như hạn mức nghiêm ngặt, các điều khoản phân bổ/doanh thu hoặc phạm vi ngành có thể dễ dàng được điều chỉnh hơn. Đối với các nhà hoạch định chính sách, việc kết nối có nghĩa là mất đi tính linh hoạt và kiểm soát quy định ở cấp khu vực, nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ giữa các hệ thống được kết nối.

Các ví dụ nổi bật về các mối liên kết thành công là của EU ETS với ETS của Thụy Sĩ và Chương trình Thương mại Phát thải California với Hệ thống Thương mại Phát thải Québec.

Nguồn: https://icapcarbonaction.com/en/linking