MRV & Thực thi

Thông tin đáng tin cậy về phát thải là cơ sở cơ bản cho kế hoạch mua bán phát thải. Do đó, điều quan trọng là lượng phát thải phải được giám sát chính xác và nhất quán (M), được báo cáo cho cơ quan quản lý (R) và được thẩm định (V). Việc thiết lập một khung pháp lý MRV để theo dõi việc tuân thủ đảm bảo rằng “một tấn luôn là một tấn”. Điều này, cùng với các điều khoản thực thi bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với việc không tuân thủ, đảm bảo rằng hệ thống là đáng tin cậy, biện minh cho giá hạn ngạch và giúp hệ thống đạt được hiệu quả về mặt môi trường.

Lượng phát thải có thể được đo bằng cách giám sát phát thải trực tiếp, trong đó lượng phát thải theo thời gian thực được đo bằng một thiết bị (chẳng hạn như thiết bị giám sát phát thải liên tục hoặc hệ thống CEM). Ngoài ra, mức phát thải có thể được tính toán bằng cách sử dụng hệ số phát thải của nhiên liệu hoặc của các quá trình hóa học. Trong cả hai trường hợp, lượng phát thải cần phải được báo cáo thường xuyên cho cơ quan có liên quan. Điều quan trọng là phải có một hệ thống đảm bảo và kiểm soát chất lượng mạnh mẽ, phù hợp với các tiêu chuẩn đã được thiết lập. Sau đó, hệ thống có thể được kiểm tra hoặc thẩm định bởi thanh tra chính phủ hoặc chuyên gia từ bên thứ ba để đảm bảo kế hoạch mua bán hợp lý và hiệu quả. Ngoài ra, một số chương trình chỉ định các tổ chức công nhận chứng nhận năng lực của tổ chức tư nhân trong việc xác minh sự tuân thủ của các nguồn phát thải được điều chỉnh.

Bằng cách tạo ra động lực cho việc tuân thủ, thiết kế của ETS có thể giúp giảm thiểu nhu cầu xử phạt. Các điều khoản thực thi nhằm xác định hậu quả đối với trường hợp các thực thể không tuân thủ có thể giúp hệ thống hoạt động. Chúng có thể bao gồm các biện pháp trừng phạt bằng tiền, hình phạt hình sự hoặc thắt chặt hạn mức phát thải cho giai đoạn giám sát tiếp theo.

Nguồn: https://icapcarbonaction.com/en/mrv-enforcement