Tín chỉ carbon được tạo ra thông qua việc phát triển các dự án giảm thiểu hoặc loại bỏ khí nhà kính. Các dự án này phải tuân theo các bước của quy trình vòng đời dự án: thiết kế dự án, xác nhận mô tả dự án, giám sát, báo cáo và xác minh mức giảm phát thải.