Phân bổ hạn ngạch

Phân bổ là quá trình phân bổ các hạn ngạch cho các đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải. Có hai lựa chọn cơ bản để phân bổ: hạn ngạch có thể được cho đi (phân bổ miễn phí) hoặc được bán, thường là bằng đấu giá. Vì các hạn ngạch có giá trị nên quá trình phân bổ được điều chỉnh bởi các quy tắc để đảm bảo phân bổ công bằng. Một quy trình đơn giản, minh bạch và đáng tin cậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phần gây tranh cãi về mặt chính trị này trong việc vận hành một kế hoạch trao đổi.

Hai phương pháp phổ biến dùng để phân bổ hạn ngạch miễn phí: số liệu lịch sử phát thải và định mức phát thải. Với phương pháp số liệu lịch sử phát thải, các đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định sẽ nhận được hạn ngạch phát thải theo lượng phát thải lịch sử của họ trong năm cơ sở hoặc giai đoạn cơ sở. Phương pháp số liệu lịch sử phát thải có xu hướng làm tăng tính khả thi về mặt chính trị của việc mua bán phát thải vì nó tránh được chi phí ban đầu cao cho các lĩnh vực được điều chỉnh. Tuy nhiên, với tư cách là một phương pháp phân bổ, phương pháp số liệu lịch sử phát thải có xu hướng thưởng cho những cơ sở phát thải cao trong quá khứ và yêu cầu thêm các điều khoản cho những đối tượng mới gia nhập (tức là các cơ sở phát thải tham gia hệ thống sau khi nó được thành lập lúc đầu). Phương pháp còn lại là định mức phát thải, trong đó các hạn ngạch được phân bổ theo các chỉ số hiệu suất. Phương pháp định mức phát thải thưởng cho các cài đặt hiệu quả và có thể dễ dàng tiếp thu những đối tượng mới tham gia hơn. Quy tắc phân bổ có thể được điều chỉnh để chỉ đưa ra một phần hạn ngạch miễn phí, nhưng trong mọi trường hợp, hệ thống nên có dữ liệu phát thải đáng tin cậy và công thức phân bổ rõ ràng cho các lĩnh vực và/hoặc cơ sở lắp đặt.

Việc bán các hạn ngạch, thường là thông qua đấu giá, có ưu điểm là phản ánh nhu cầu thực tế về việc lắp đặt các hạn ngạch và mang lại cho các đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh cơ hội bình đẳng để mua các hạn ngạch. Hơn nữa, nó còn tăng doanh thu cho cơ quan quản lý để sau đó có thể chi cho các biện pháp khác nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Các cuộc dấu giá, đôi khi được gọi là hình thành thị trường sơ cấp, thường được tiến hành thông qua đấu giá "mù" hay "niêm phong", trong đó tất cả những người đấu giá đều nộp giá chào một lần và trả cùng một mức giá; hoặc bằng các cuộc đấu giá "tăng dần" trong đó mỗi bên đấu giá trả gần với số tiền họ sẵn lòng trả khi được tiết lộ qua nhiều vòng. Các quy trình này và các biến thể của chúng thúc đẩy việc phát hiện minh bạch về giá hạn ngạch dựa trên nhu cầu của các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh. Các quy định về thiết kế và tham gia đấu giá có thể giúp ích hơn nữa trong việc ngăn chặn sự thao túng thông qua hành vi thông đồng của các nhóm người đấu giá và hạn chế sức mạnh thị trường của những người mua lớn đơn lẻ.

Nguồn: https://icapcarbonaction.com/en/allocation