Các điều khoản linh hoạt

Để thúc đẩy khả năng đạt được mức giảm phát thải và các mục tiêu chương trình khác, ETS sẽ bao gồm các cơ chế được thiết kế để cung cấp cho các doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh (và các quản trị viên chương trình) sự linh hoạt để đạt được các nghĩa vụ được giao. Các cơ chế như vậy có thể bao gồm khả năng sử dụng các hạn ngạch hoặc tín chỉ bù trừ (và các giới hạn bù trừ liên quan), lưu giữ phát thải (và/hoặc vay) và khả năng sử dụng các sản phẩm phái sinh và các công cụ phòng ngừa rủi ro liên quan.

Các điều khoản về lưu giữ hoặc vay mượn có thể giúp giải quyết những biến động trên thị trường theo thời gian do những diễn biến như biến động kinh tế, thời tiết bất thường hoặc tiến bộ công nghệ. Các điều khoản “lưu giữ” cho phép các đơn vị giữ lại các hạn ngạch thặng dư từ các kỳ giao dịch trước đó, khi việc giảm thiểu có thể dễ dàng hơn, và giao nộp chúng trong các giai đoạn tuân thủ trong tương lai, khi việc giảm thiểu có thể tốn kém hơn. Ngoài ra, nếu chi phí giảm thiểu trong tương lai thấp hơn, chẳng hạn như thông qua công nghệ mới, các đơn vị có thể “vay mượn” hạn ngạch để giao nộp trong hiện tại, sau đó hạn ngạch này sẽ được khấu trừ vào ngân sách tương lai của họ. Trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là lượng phát thải vẫn nằm dưới hạn mức trong các kỳ giao dịch khác nhau.

Vị trí và lĩnh vực nơi các KNK được phát thải không liên quan đến biến đổi khí hậu ở cấp độ toàn cầu. Tuy nhiên, chi phí của các hành động giảm thiểu có thể thấp hơn ở những khu vực hoặc lĩnh vực không nằm trong phạm vi điều chỉnh của hạn mức. Do đó, việc tạo cơ hội cho các đơn vị được điều chỉnh để đóng góp vào các dự án giảm phát thải nằm ngoài phạm vi ngành hoặc phạm vi địa lý của ETS có thể giảm chi phí tuân thủ mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của môi trường. Một ví dụ về cơ chế quốc tế mà một số khu vực pháp lý có ETS đã quyết định công nhận là tín chỉ bù trừ (tuân theo các giới hạn về số lượng và chất lượng) là Cơ chế Phát triển Sạch (CDM) được thiết lập theo Nghị định thư Kyoto. Các hệ thống khác đã phát triển các phương án bù trừ của riêng mình, tập trung vào giảm thiểu trong nước. Tiêu chí quan trọng đối với các tín chỉ bù trừ là tính bổ sung, lâu dài, rò rỉ của chúng: việc bù trừ phải thể hiện mức giảm phát thải thực tế so với những gì lẽ ra đã xảy ra và đảm bảo phát thải không chỉ được giải phóng vào thời gian sau đó hoặc chuyển đi nơi khác.

Nguồn: https://icapcarbonaction.com/en/flexibility-provisions