Xác định hạn ngạch phát thải

Giới hạn là lượng phát thải trên toàn hệ thống (tức là bao gồm tất cả các doanh nghiệp được quy định) có thể được thải ra trong một khoảng thời gian tuân thủ cụ thể. Giới hạn trên toàn hệ thống sẽ bao gồm tổng giới hạn phát thải dành riêng cho doanh nghiệp và phản ánh mọi mức tăng liên quan (có tính đến trợ cấp tăng trưởng) và/hoặc mức giảm cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ được định rõ trong chương trình. Giới hạn có thể được đo bằng lượng phát thải tuyệt đối hoặc cường độ phát thải.

Giới hạn phát thải tuyệt đối thường được công nhận là cần thiết để đạt được mức giảm phát thải tuyệt đối. Giới hạn với mức hạn ngạch tăng trưởng có thể hữu ích để đáp ứng các chương trình dự kiến ​​sẽ thấy lượng phát thải trên toàn hệ thống tăng lên.

Giới hạn trên toàn hệ thống thường được đặt ở mức phù hợp với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của vùng lãnh thổ. Sau khi được thiết lập, giới hạn trên toàn hệ thống sẽ được phân chia theo tỷ lệ giữa các doanh nghiệp tham gia thông qua một quy trình thương lượng thường xuyên, có xem xét đến lịch sử, cường độ phát thải so với tiêu chuẩn của ngành, mối quan ngại về cạnh tranh, cùng với các yếu tố về tính công bằng và yêu cầu của các mục tiêu chương trình tạm thời và dài hạn.

Mức giá hạn ngạch là một chức năng cho biết có bao nhiêu hạn ngạch có sẵn theo giới hạn, mức độ dễ dàng cho việc lắp đặt để giảm phát thải và các yếu tố khác như động lực tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế. Những biến này cần được xem xét khi xác định giới hạn. Mặc dù giá carbon cũng phụ thuộc vào những yếu tố khác, nhưng giới hạn phát thải quá lớn thì có thể dẫn đến tình trạng thị trường dư thừa và tạo ra một mức giá hạn ngạch thấp, làm giảm động lực giảm phát thải. Ngược lại, giới hạn tương đối chặt chẽ có nghĩa là nguồn cung hạn ngạch hạn chế hơn hoặc thị trường thiếu hụt, dẫn đến giá hạn ngạch cao hơn và một động lực tài chính lớn hơn để giảm phát thải.

Việc đặt ra giới hạn cũng bao hàm việc lựa chọn đường cơ sở mà theo đó để giảm lượng phát thải. Giới hạn này thường được đặt liên quan đến lượng phát thải lịch sử, thường được gọi là năm cơ sở hoặc lượng phát thải dự kiến trong tương lai (ví dụ: so với kịch bản kinh doanh thông thường). Việc truyền đạt thông tin liên lạc rõ ràng về quỹ đạo, hoặc con đường từ cơ sở đến mục tiêu, giúp các đơn vị bị giới hạn lập kế hoạch đầu tư để giảm phát thải.

Nguồn: https://icapcarbonaction.com/en/cap-setting