Tùy thuộc vào các quy định của ETS, doanh nghiệp có thể sử dụng tín chỉ bù trừ thay cho hạn ngạch.