Vintage của một hạn ngạch là khoảng thời gian đầu tiên (thường là một năm) khi hạn ngạch này có thể được sử dụng để đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ của doanh nghiệp. Tùy theo yêu cầu của ETS, các hạn ngạch năm trước có thể được lưu giữ và chuyển sang các năm tiếp theo, nơi mà chúng có thể được sử dụng để đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ sau này.