Một doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của ETS được coi là tuân thủ khi nó đã đáp ứng mọi nghĩa vụ của ETS, bao gồm nhưng không giới hạn về những yêu cầu liên quan đến MRV, tham gia thị trường, nắm giữ và sau đó giao nộp một số lượng hạn ngạch và/hoặc tín chỉ bù trừ tương ứng với lượng phát thải của doanh nghiệp.