Một công cụ do chính phủ ban hành nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp nằm trong ETS khả năng phát thải một tấn CO2tđ theo quy định phù hợp với các điều kiện của ETS. Thông thường, các hạn ngạch phát thải được ban hành với các 'vintage' xác định khoảng thời gian (thường là một năm cụ thể) mà các hạn ngạch có thể được doanh nghiệp giao nộp lần đầu tiên cho cơ quan quản lý ETS. Nếu được ETS cho phép, khoản hạn ngạch có thể được giao nộp trong năm xác định (vintage) hoặc bất kỳ năm nào sau đó.