Doanh nghiệp vi phạm (hoặc không tuân thủ) các yêu cầu của ETS sẽ bị xử phạt. Những hình phạt như vậy nên dự đoán được, minh bạch, có ý nghĩa đủ lớn để khắc phục và ngăn chặn hành vi vi phạm trong tương lai. Các hình phạt có thể yêu cầu doanh nghiệp vi phạm phải nộp phạt và có thể khiến cá nhân doanh nghiệp phải chịu hình phạt dân sự và/hoặc hình sự.