Một khía cạnh quan trọng của việc tham gia thị trường carbon là đảm bảo rằng các hoạt động trong thị trường carbon là bổ sung và không diễn ra trong tình trạng 'kinh doanh như thường lệ'.

Tính bổ sung là rất quan trọng đối với tính toàn vẹn của thị trường carbon tự nguyện. Nếu không có nó, các tín chỉ có thể đại diện cho mức giảm phát thải mà có thể xảy ra tự nhiên, làm mất hiệu lực cho việc giảm lượng phát thải của chúng.