Một loạt các loại dự án có thể tạo ra tín chỉ carbon, tùy thuộc vào tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chuẩn đều công bố một danh sách các phương pháp, đề xuất dự án phải tuân theo một trong những phương pháp đủ điều kiện đó để có thể tạo ra tín chỉ carbon. Một số ví dụ phổ biến bao gồm:

Năng lượng sạch, hiệu quả sử dụng năng lượng, cải thiện quản lý rừng, giảm nạn phá rừng và trồng rừng, bảo tồn, thu hồi khí mê-tan từ các bãi chôn lấp, làm phân hữu cơ, và nhiều lĩnh vực khác.