Có rất nhiều công việc cần phải làm để thành lập ETS. Quá trình thiết kế ETS là một quá trình lặp lại chứ không phải tuân theo từng bước một. Theo “Thực tiễn thương mại phát thải: Sổ tay về thiết kế và thực hiện”, việc thiết kế và triển khai một ETS có thể tuân theo quy trình 10 bước, bao gồm:

Bước 1: Chuẩn bị

Bước 2: Thu hút các bên liên quan, trao đổi và xây dựng năng lực

Bước 3: Quyết định phạm vi

Bước 4: Đặt giới hạn

Bước 5: Phân bổ hạn ngạch

Bước 6: Thúc đẩy một thị trường hoạt động tốt

Bước 7: Đảm bảo tuân thủ và giám sát

Bước 8: Xem xét việc sử dụng tín chỉ bù trừ

Bước 9: Xem xét việc liên kết

Bước 10: Thực hiện, đánh giá và cải tiến