25/12/2023

Thực tiễn giao dịch phát thải: Sổ tay về thiết kế và thực hiện (Ấn bản lần thứ 2)

Thư mục

Chủ đề

Thị trường carbon, ETS, Hạn ngạch phát thải, Giới hạn phát thải, Tín chỉ carbon, Tín chỉ bù trừ, Các yếu tố thiết kế ETS

Ngày đăng

01/04/2021

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Tải xuống

CACAP và Chương trình Quan hệ đối tác xây dựng thị trường các-bon (PMR) của Ngân hàng Thế giới đã đồng xuất bản ấn bản thứ hai của Sổ tay ETS. Ấn bản thứ hai được xây dựng dựa trên những hiểu biết sâu sắc chính của ấn bản đầu tiên, kết hợp những bài học và sự phát triển quan trọng đã diễn ra trong 5 năm qua, cũng như những phản hồi quan trọng thu được từ việc áp dụng thực tế Sổ tay ETS của các nhà hoạch định chính sách và những người thực hành trong việc thiết kế và triển khai ETS. Bản cập nhật của Sổ tay sẽ tiếp tục là một công cụ quan trọng để nâng cao năng lực về ETS.