CAP và Sáng kiến Sẵn sàng thị trường carbon (PMR) của Ngân hàng Thế giới đã cùng nhau xuất bản ấn bản thứ hai của Sổ tay ETS. Ấn bản thứ hai này xây dựng dựa trên những hiểu biết chính của ấn bản đầu tiên ...