Theo kết quả từ dự án Sáng kiến Sẵn sàng thị trường carbon Việt Nam (VN PMR), các ngành thép, xi măng và nhiệt điện có thể là những ngành có thể được quản lý theo ETS thí điểm của Việt Nam. Đây là những công ty có hồ sơ phát thải cao, dữ liệu sẵn có và đáng tin cậy cho MRV, và tiềm năng giảm phát thải cao.