20/12/2023

Báo cáo mô phỏng thị trường các-bon World Bank

Thư mục

Chủ đề

Thị trường các-bon, ETS

Ngày đăng

01/04/2020

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Tải xuống
Tóm tắt
Mô phỏng thị trường các-bon là các chương trình, mô hình, môi trường ảo và/hoặc trò chơi cho phép các bên liên quan tham gia vào quá trình thiết kế mô phỏng hoặc hệ thống Trao đổi Hạn ngạch phát thải (ETS). Đây là một lựa chọn có chi phí và rủi ro thấp để nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách và các công ty phát thải lớn. Những trải nghiệm từ khóa đào tạo sử dụng công cụ mô phỏng cho phép nâng cao kiến thức về ETS, hỗ trợ ETS như một lựa chọn chính sách. Các mô phỏng ETS có thể cung cấp cơ hội cho các bên liên quan khác nhau xây dựng mối quan hệ, hiểu biết chung và sự tin tưởng, tất cả đều là điều kiện tiên quyết quan trọng để cùng nhau xây dựng và triển khai chính sách. Những công cụ này cung cấp cho các bên liên quan cơ hội mang tính an toàn và không có rủi ro để thử nghiệm những ý tưởng mới, mắc lỗi và rút ra những bài học có thể giúp đẩy nhanh việc áp dụng ETS hiệu quả.

Trích dẫn
Carbon Pricing Leadership Coalition. 2020. Simulating Carbon Markets. © World Bank, Washington, DC. http://hdl.handle.net/10986/33687 License: CC BY 3.0 IGO.