15/12/2023

Vietnam NDC 2022

Thư mục

Chủ đề

Hạn ngạch phát thải, Tín chỉ các-bon

Ngày đăng

15/12/2023

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Tải xuống
Ngày xuất bản: 09/11/2022
Ngày đệ trình: 08/11/2022
Loại tài liệu: Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC)
Quốc gia: Việt Nam
Chủ đề: Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC)